Sửa quy định thủ tục kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu

Chuyên mục: Tin thị trường | Ngày đăng: 16-12-2021 | Tác giả: congthuong.vn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2021 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Sửa quy định thủ tục kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu

Trong đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 về hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Cụ thể, hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu bao gồm:

1- Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật.

2- Bản sao chụp hoặc bản điện tử hoặc bản chính giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Trường hợp chủ vật thể nộp bản sao chụp hoặc bản điện tử, phải nộp bản chính trước khi được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô vật thể.

3- Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao chứng thực giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (trường hợp quy định phải có giấy phép).

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 3 (kiểm tra vật thể) Điều 7 trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự sau đây:

Kiểm tra sơ bộ: Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể.

Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại.

Giám định sinh vật gây hại, cơ quan kiểm dịch thực vật gửi mẫu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại thu được cho tổ chức giám định sinh vật gây hại. Tổ chức giám định sinh vật gây hại thực hiện giám định sinh vật gây hại và trả kết quả cho cơ quan kiểm dịch thực vật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/1/2022.