Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch cấp trước ngày 01/7/2018 phải cập nhật và đăng ký cấp lại

Chuyên mục: Quản lý tiêu chuẩn chất lượng | Ngày đăng: 08-04-2021 | Tác giả: dostbentre.gov.vn

Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch (gọi tắt là Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN).

Sử dụng phầm mềm Scan and Check để quét mã số, mã vạch.

Theo đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2018, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN trước ngày 01 tháng 4 năm 2024.

 

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2024, nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện đăng ký và được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp sẽ hết thời hạn hiệu lực. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng mã số, mã vạch có tiền tố mã quốc gia Việt Nam “893” phải thực hiện khai báo, cập nhật và cung cấp thông tin liên quan về tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch vào cơ sở dữ liệu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quản lý tại địa chỉ http://vnpc.gs1.gov.vn, bao gồm tối thiểu các nội dung: GTIN (Mã số sản phẩm toàn cầu - Global Trade Item Number); Tên sản phẩm, nhãn hiệu; Mô tả sản phẩm; Nhóm sản phẩm (các loại sản phẩm có tính chất giống nhau); Tên doanh nghiệp; Thị trường mục tiêu; Hình ảnh sản phẩm.

 

Bên cạnh đó, Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN quy định đối tượng, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch.

 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.