Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho cơ quan hành chính

Chuyên mục: Quản lý tiêu chuẩn chất lượng | Ngày đăng: 03-02-2021 | Tác giả: baodongkhoi.vn

Nền hành chính có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong những năm qua, công tác xây dựng nền hành chính hiện đại luôn được sự quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ phía lãnh đạo tỉnh và một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính là hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001.

Tập huấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020.

rước đây, Bến Tre đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Đây là phương pháp giám sát trên thực tế việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan. Tuy nhiên, tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã được chuyển đổi sang phiên bản 2015 và điều này bắt buộc các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương phải hoàn thành chuyển đổi theo phiên bản hiện hành trước ngày 30-6-2021 theo mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành.

Năm 2020, để hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 65 cơ quan hành chính nhà nước còn lại; trong đó có 34 cơ quan là UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1679/KH-UBND ngày 8-4-2020 về việc xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo hình thức đấu thầu rộng rãi và tổ chức 3 hội nghị triển khai hoạt động chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản 2015 đến các cơ quan. Đồng thời, tổ chức 8 lớp tập huấn về hướng dẫn chuyển đổi hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hoạt động đánh giá nội bộ cho hơn 680 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Sở Khoa học và Công nghệ đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở 130 cơ quan đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản 2015 từ năm 2019 tiếp tục thực hiện các hoạt động duy trì và cải tiến tốt hệ thống quản lý chất lượng theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, đo lường sự thỏa mãn khách hàng ít nhất 1 lần/năm.

Đến nay, tỉnh đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được thực hiện đồng bộ đến tất cả các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết công việc tại từng cơ quan được cụ thể hóa, quy định rõ trách nhiệm và thời gian từng bước công việc đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu của Quyết định 19/2014/QĐ-TTg và góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại địa phương.

Trong thời gian tới, để hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ngày càng đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tăng cường công tác tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và lồng ghép, ứng dụng các phần mềm quản lý công việc gắn kết với việc áp dụng các quy trình ISO trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo tiến độ triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm các tỉnh, thành phố đi đầu trong ứng dụng ISO điện tử, từ đó đề xuất phương hướng triển khai nhằm góp phần xây dựng chính quyền điện tử.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện đúng kế hoạch. Từ đó góp phần thể hiện tính công khai, minh bạch cho việc giải quyết hồ sơ công việc, thủ tục hành chính; giúp công chức nắm rõ được công việc của mình, tránh hiện tượng chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.