Thông tin về hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2018

Chuyên mục: Các hoạt động khác | Ngày đăng: 21-06-2019 | Tác giả: Administrator

1. Giới thiệu tổng quan về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Tháng 8/1995, tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức tại Hà Nội, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã thông báo về việc thiết lập một giải thưởng trong lĩnh vực chất lượng: Giải thưởng Chất lượng Việt Nam.

 

 

Sau 13 năm hoạt động, năm 2009, Giải thưởng Chất lượng Việt Nam chuyển đổi thành Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG). GTCLQG được thiết lập và  triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 07 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) – Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Mỹ. Đây là Giải thưởng được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu học tập khi xây dựng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của mình. GTCLQG là Giải thưởng Nhà nước duy nhất về chất lượng, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng và là Giải thưởng nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dư­ơng của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư­ơng.

Căn cứ pháp lý để triển khai hoạt động GTCLQG là: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá được Quốc hội khoá 12 thông qua ngày 21/11/2007 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

GTCLQG được xét tặng hàng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Các Doanh nghiệp tham dự GTCLQG được chia thành 4 loại hình: Doanh nghiệp sản xuất lớn; Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ; Doanh nghiệp dịch vụ lớn và Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ.

Các doanh nghiệp tham gia Giải được đánh giá dựa vào 07 tiêu chí của GTCLQG và theo phương pháp chuyên gia đánh giá cho điểm. GTCLQG gồm 02 loại: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Việc đánh giá và tuyển chọn GTCLQG được tiến hành theo 2 cấp: Hội đồng sơ tuyển cấp tỉnh/thành phố và Hội đồng Quốc gia. Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề xuất, Hội đồng Quốc gia lựa chọn, đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG hằng năm.

2. Kết quả hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giai đoạn 1996 - 2018

2.1. Kết quả từ năm 1996 đến năm 2018:

- 1.914 lượt doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng

- 240 lượt doanh nghiệp được tặng Giải Vàng

- 129 lượt doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

- 46 lượt doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

2.2. Kết quả hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018

Năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai hoạt động GTCLQG từ cấp Trung ương đến địa phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

- Từ tháng 5 – 6/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập 44 Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia  (sau đây gọi tắt là HĐST) của các tỉnh/thành phố.

- Đến ngày 30/5/2018 có gần 130 doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 tại các HĐST tỉnh/thành phố.

- Ngày 04/10/2018, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 2912/QĐ-BKHCN thành lập Hội đồng Quốc gia GTCLQG năm 2018, gồm 18 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành và tổ chức liên quan, do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng làm Chủ tịch Hội đồng.

- Từ tháng 6 - 8/2018, các HĐST tỉnh/thành phố tiến hành xem xét, đánh giá trên hồ sơ và tại doanh nghiệp. Kết quả: có 80 doanh nghiệp của 39 tỉnh, thành phố được Hội đồng sơ tuyển xem xét, đánh giá đủ điều kiện theo các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia để xem xét đề nghị trao GTCLQG năm 2018. Các hồ sơ của 80 doanh nghiệp được gửi cho HĐQG thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cơ quan Thường trực về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia).

- Ngày 16/11/2018, Hội đồng Quốc gia (HĐQG) đã tiến hành phiên họp lần 1 để xem xét, thẩm định hồ sơ của 80 doanh nghiệp do 39 Hội đồng sơ tuyển tỉnh/thành phố đề xuất, trong đó có 34 doanh nghiệp được đề xuất tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 46 doanh nghiệp được đề xuất tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018

- Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 21/12/2018, HĐQG đã tiến hành thẩm định tại chỗ 24 doanh nghiệp trên tổng số doanh nghiệp được đề xuất tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018.

- Ngày 28/12/2018, HĐQG tiến hành phiên họp lần 2 để xem xét kết quả thẩm định tại chỗ các doanh nghiệp được đề nghị tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, thông qua danh sách doanh nghiệp được đề xuất tặng GTCLQG của 39 tỉnh/thành phố. HĐQG đã thống nhất đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng GTCLQG năm 2018 cho 76 doanh nghiệp: trong đó tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 22 doanh nghiệp và tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 54 doanh nghiệp.

- Trên cơ sở kết luận của HĐQG tại phiên họp lần 2 ngày 28/12/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã gửi Công văn số 12/TĐC-TCCL ngày 04/01/2019 lấy ý kiến hiệp y của 39 Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố có doanh nghiệp được đề nghị tặng GTCLQG năm 2018.

 - Căn cứ vào kết quả xem xét, đánh giá và đề xuất của Hội đồng Quốc gia và trên cơ sở các ý kiến hiệp y của các UBND tỉnh, thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 75 doanh nghiệp trong đó có 22 doanh nghiệp được trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 53 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Ngày 10/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc trao GTCLQG cho 75 DN, trong đó: 22 DN được trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 53 DN được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tính đến nay có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

2.3. Kết quả Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - TBD năm 2018

Từ tháng 02 - 06/2018, Cơ quan thường trực GTCLQG tiến hành xem xét, đánh giá và hướng dẫn lập hồ sơ cho 02 DN trong số các DN đạt Giải Vàng 02 năm gần nhất (2016 - 2017) để đề cử tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - TBD (GPEA) năm 2018 của Tổ chức Chất lượng Châu Á - TBD (APQO).

Tháng 8/2018 Tổ chức Chất lượng Châu Á - TBD (APQO) đã chính thức công bố kết quả Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) năm 2018 với 02 Doanh nghiệp Việt Nam được thông báo đạt giải bao gồm:

-       Loại hình Doanh nghiệp sản xuất lớn:

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (thành phố Hồ Chí Minh) 

-       Loại hình Doanh nghiệp dịch vụ lớn:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (thành phố Hà Nội)

Lễ trao Giải GPEA 2018 đã được tổ chức ngày 12/12/2018 tại thành phố A-bu-da-bi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất nhân dịp Hội nghị Chất lượng Quốc tế lần thứ 24. 

Năm 2018 là năm thứ 19 Việt Nam tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – TBD. Tính đến nay đã có 46 lượt doanh nghiệp Việt Nam đạt Giải thưởng quốc tế này.

2.4. Lễ trao Giải

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 được sẽ được tổ chức từ 8.15 - 10.30 ngày 23/6/2018 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, và được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.

Lễ trao Giải có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, thành viên Hội đồng Quốc gia, Hội đồng Sơ tuyển, … và đại diện cho 75 DN đạt GTCLQG 2018 và 02 DN đạt GPEA 2018.

Video clip tuyên truyền về Lễ trao GTCLQG 2018: Xem tại đây