Hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo

Chuyên mục: Quản lý đo lường | Ngày đăng: 09-03-2018 | Tác giả: Minh Tú

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, kể từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng  và cải thiện môi trường.

tcdlcl
Kiểm tra sai số cột đo xăng dầu


Qua thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, và áp dụng Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu” có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về việc kiểm định lại cột đo khi chuyển đổi chất lỏng làm việc từ xăng RON 92 sang xăng E5; và thực hiện quy định cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Những nội dung này đã được Tổng cục hướng dẫn như sau:

1. Việc kiểm định lại cột đo xăng dầu sau khi chuyển đổi chất lỏng làm việc từ  xăng RON 92 sang xăng E5:
- Không bắt buộc kiểm định lại cột đo xăng dầu khi chuyển đổi chất lỏng làm việc từ xăng RON92 sang xăng E5.
- Thương nhân kinh doanh xăng dầu tự kiểm tra sai số cột đo theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN, cụ thể:
+ Xây dựng kế hoạch và định kỳ theo tháng thực hiện tự kiểm tra ít nhất một (01) lần đối với cột đo xăng dầu.
+ Sai số kết quả đo lượng xăng dầu không vượt quá 1,5 lần giới hạn dương của sai số cho phép của cột đo xăng dầu được sử dụng để bán xăng dầu. Kết quả đo lượng xăng dầu được xác định tại điều kiện đo thực tế.
+ Hồ sơ thực hiện việc định kỳ tự kiểm tra phải được lưu giữ tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho tới khi hoàn thành lần kiểm định tiếp theo của cột đo xăng dầu.

- Trường hợp phát hiện sai số cột đo xăng dầu vượt quá sai số cho phép thì doanh nghiệp tự đăng ký kiểm định lại theo quy định.

2. Về việc thực hiện quy định cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng:
- Theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN, từ ngày 01/7/2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để cung cấp chứng từ cho khách hàng. Vì vậy, từ ngày 01/7/2018, chỉ các cột đo xăng dầu, sản xuất, nhập khẩu có thiết bị in chứng từ (đã được phê duyệt mẫu và kiểm định theo quy định) mới được đưa vào sử dụng trong mua bán xăng dầu; các quyết định phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu chưa có thiết bị in chứng từ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

- Thông tư 15/2015/TT-BKHCN không quy định cụ thể “phải gắn thiết bị in chứng từ cho mỗi cột đo xăng dầu” và cũng không quy định cụ thể “phải in chứng từ sau mỗi lần bơm xăng cho khách hàng”. Vì vậy, trường hợp có nhiều cột đo xăng dầu tại một địa điểm có thể sử dụng chung thiết bị in chứng từ cho nhiều cột đo xăng dầu nhưng không được gây nhằm lẫn cho khách hàng.

- Đối với cột đo xăng dầu đã được sử dụng, sau khi được cải tiến và có thiết bị in chứng từ theo mẫu được phê duyệt, phải kiểm định lại theo quy định.

- Tính đến ngày 30/01/2018 đã có 17 cơ sở sản xuất, nhập khẩu đã có hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu cột đo có chức năng in (Danh sách cơ sở sản xuất, nhập khẩu đã có hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục tại địa chỉ: http://www.tcvn.gov.vn , hoạt động TCĐLCL, chuyên mục “Quản lý đo lường”).

- Từ ngày 01/7/2018, trường hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng thì xử lý theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Bến Tre nếu có vấn đề gì chưa rõ có thể liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre (địa chỉ: 44, Ngô Quyền, Phường 3, thành phố Bến Tre; Điện thoại: 0275 3822272; Fax: 0275 3810735 để có hướng dẫn rõ ràng, cụ thể hơn nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.