Từ ngày 01/7/2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo

Chuyên mục: Quản lý đo lường | Ngày đăng: 22-07-2018 | Tác giả: Thanh Tân

Ngày 15/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Theo đó từ ngày 01/7/2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo để in và cung cấp kết quả do cho khách hàng khi có yêu cầu. Thiết bị ghi, in kết quả đo phải đảm bảo các yêu cầu về đo lường sau đây: Không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi kết quả đo, đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu; Kết quả đo phải đảm bảo đủ thông tin rõ ràng, minh bạch để người có quyền hạn và nghĩa vụ liên quan kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.

Như vậy doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu có thêm 01 năm để chuẩn bị thực hiện theo quy định.
Được biết việc gắn thiết bị ghi, in kết quả đo nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực và là tài liệu, chứng cứ cho việc khiếu nại, tố cáo khi có vi phạm về pháp luật.