Trung tâm Kỹ thuật TC - ĐL - CL

Chuyên mục: Thông tin đơn vị | Ngày đăng: 25-10-2018 | Tác giả: Thanh Tân

* Chức năng - Nhiệm vụ:
a) Các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, gồm:
- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch kiểm định, kiểm nghiệm dài hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm..., tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thực hiện công tác giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi được cấp có thẩm quyền giao.
- Kiểm định các loại phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo bắt buộc kiểm định; kiểm định phương tiện đo phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động công vụ khác.
- Kiểm nghiệm, thử nghiệm mẫu các loại phục vụ cho công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, theo quy định và các loại mẫu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và các loại mẫu công vụ ...; kiểm nghiệm, thử nghiệm các loại mẫu phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực quan trắc môi trường, theo quy định.
- Tư vấn, hướng dẫn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

b) Các nhiệm vụ Tư  vấn, dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (hoạt động có thu) theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, gồm:
- Tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo đã được công nhận khả năng kiểm định cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh;
- Tổ chức thực hiện thử nghiệm, kiểm nghiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh;
- Tổ chức thực hiện thử nghiệm, kiểm nghiệm về chất lượng các loại mẫu trong lĩnh vực quan trắc môi trường cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh theo qui định;
- Thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận HTQLCL, đánh giá giám sát và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được phân công, chỉ định theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến và tư vấn xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, như: TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 22000:2007, ISO 14000, GMP, HACPP... cho các ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh.
- Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, hợp chuẩn, hợp quy cho các tổ chức, cá nhân; dịch vụ ứng dụng kỹ thuật mã số, mã vạch.
- Tư vấn, đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân.
- Triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, giám sát, thi công lắp đặt các thiết bị khoa học và kỹ thuật thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

c) Tổ chức thu phí từ các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý thu, nộp phí, lệ phí kiểm định, kiểm nghiệm, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật. Quản lý tổng hợp tình hình hoạt động thu chi tài chính trong công tác dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thực hiện báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật.
     d) Quản lý việc đăng ký và cấp phát các giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, tem kiểm định, phiếu kiểm nghiệm, hóa đơn, phiếu thu và các tài liệu khác làm căn cứ cho việc thu phí, lệ phí đúng qui định.
 
* Năng lực hoạt động của Trung tâm kỹ thuật:
- Năng lực về đo lường: Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL có khả năng kiểm định các loại phương tiện đo: Công tơ điện kiểu cảm ứng, kiểu điện tử : 1 pha và 3 pha, cột đo xăng dầu, cân phân tích, cân kỹ thuật, cân đồng hồ lò xo, cân bàn, cân treo, cân đĩa, đồng hồ nước lạnh, quả cân, ca đong, bình đong thông dụng. Ngoài ra Trung tâm còn thực hiện sửa chữa cân bàn, cân đồng hồ. Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức đánh giá lại và chỉ định là tổ chức được chỉ định kiểm định, hiệu chỉnh đo lường.
- Năng lực thử nghiệm: Phòng thử nghiệm của Trung tâm thực hiện thử nghiệm, phân tích trong lĩnh vực Hóa, Vi sinh. Phòng đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận năng lực phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 với mã số VILAS 336, được Tổng cục Môi trường, Cục Chăn nuôi chỉ định Phòng thử nghiệm đủ điều kiện phân tích, thử nghiệm các lĩnh vực như: phân tích môi trường, quan trắc hiện trường: nước mặn, nước thải, nước dưới đất; phân tích thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; phân tích các chỉ tiêu kim loại trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước và nước thải.
- Tư vấn: tư vấn đăng ký mã số, mã vạch; xây dựng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ,... ; tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.