Phòng Quản lý Đo lường

Chuyên mục: Thông tin đơn vị | Ngày đăng: 25-10-2018 | Tác giả: Thanh Tân

* Chức năng - Nhiệm vụ
- Nghiên cứu, đề xuất để Ban lãnh đạo Chi cục trình Sở Khoa học và Công nghệ các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về đo lường phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực quản lý đo lường sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về đo lường tại địa phương.
- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa.
- Chủ trì thực hiện chức năng thanh tra chuyên và phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về đo lường trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật.
- Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo lường tại địa phương.