Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chuyên mục: Thông tin đơn vị | Ngày đăng: 25-10-2018 | Tác giả: Thanh Tân

* Chức năng - Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc của Chi cục; Tổ chức theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của các phòng chuyên môn.
- Tham mưu tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng, trình Lãnh đạo ban hành các quy chế hoạt động của Chi cục và theo dõi việc thực hiện quy chế, thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định của nhà nước.
- Thực hiện công tác tổ chức, quản lý nhân sự, công tác đào tạo, thi đua khen thưởng, thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
- Trực tiếp thực hiện công tác tài vụ, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện thanh quyết toán đúng theo quy định của pháp luật, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán, tham mưu lãnh đạo chứng thực các hợp đồng giao dịch theo qui định của pháp luật.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế lao động và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, phương tiện thiết bị của Chi cục theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện duy trì cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN  ISO 9001 trong hoạt động Chi cục.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định; kiểm tra thể thức các văn bản đi; quản lý việc sử dụng con dấu, chữ ký theo quy định; cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu.
- Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Chi cục và các báo cáo đột xuất khác khi có yêu cầu.
- Công tác lễ tân, tổ chức phục vụ hội họp, hội nghị, tập huấn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo Chi cục giao.