Cơ cấu tổ chức chi cục TĐC

Chuyên mục: Thông tin đơn vị | Ngày đăng: 25-10-2018 | Tác giả: Thanh Tân

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre (gọi tắt là Chi cục) được thành lập theo Quyết định số 2209/UB-QĐ, ngày 20 tháng 11 năm 1984 của Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.  Chi cục hoạt động theo Quyết định số 190/QĐ-SKHCN, ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

Sơ đồ tổ chức của Chi cục:

image

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp
Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Chi cục thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tài chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị đối với các hoạt động của Chi cục, kết hợp với các phòng chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chi cục; tham mưu thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

2. Phòng Quản lý Đo lường
Tham mưu, giúp Ban lãnh đạo Chi cục thực hiện quản lý nhà nước và thực hiện thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực Đo lường, quản lý việc thực hiện dịch vụ công về đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng - TBT
Tham mưu cho Ban lãnh đạo các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, năng suất sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Hàng rào kỹ thuật trong thương mại; thực hiện thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng.

4. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Được thành lập theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục, giúp Chi cục trưởng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.