Hiệu quả dự án năng suất chất lượng

Nhằm giảm bớt áp lực cho các doanh nghiệp (DN) tỉnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện việc hỗ trợ DN xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) và chứng nhận sự phù hợp thông qua Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2013 - 2020 (dự án). Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2013 và chính thức triển khai từ năm 2014.